Recentment, autors i artistes observen com el projecte i iniciativa impulsada fa molts anys des de Catalunya per poder disposar d’un estatut de l’artista està cada cop més a prop; i possiblement tinguin raó. El Departament Jurídic de l’AADPC, i a sol·licitud dels membres que formen part de la Subcomissió per a l’Elaboració de l’Estatut de l’Artista, va manifestar sis consideracions, de les quals ressaltem les quatre següents:

  1.  Treball artístic de menors de 16 anys: qüestió legalment regulada i entesa com a “excepcional”. No seria positiu ni afavoriria el control davant les contractacions que es permetés que el menor d’edat pogués treballar per compte propi (autònom). Suposaria la desvinculació de la responsabilitat i la protecció de l’empresari envers el menor.
  2.  El Reial decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics, no aborda qüestions relatives a la propietat intel·lectual; no obstant això, i en tot cas si la pretensió fos aquesta, seria tant o més important que en l’article relatiu a la retribució de l’artista es fes menció expressa de l’obligació de retribuir l’artista per la cessió dels drets de propietat intel·lectual a favor de l’empresari i/o organitzador que el contracti. Així mateix, que aquest concepte aparegués obligatòriament en el contracte de treball. Des del moment en què els rendiments dels drets de propietat intel·lectual apareixen desglossats en la nòmina de l’artista, la coherència jurídica ens portaria a incloure’ls expressament en el Reial decret.
  3. Petició d’observar la disposició addicional cinquena de la nova Llei de propietat intel·lectual. Seria greu per al sector artístic mantenir aquesta disposició addicional vigent i intacta, tenint en compte que contravé tots els principis i la legislació laboral actual.
  4. Tractament que es fa dels bolos, que es considera positiu, sempre que es conservi la consideració que l’artista treballa, i, per tant, l’empresari hauria de contractar- lo laboralment. En l’àmbit teatral i d’acord amb els convenis col·lectius sectorials vigents, el bolo es tracta en el marc d’una relació laboral especial d’artistes. La solució en regular bolos no hauria de recaure en la part o àmbit social. I per acabar, cal insistir en la separació i en la inclusió del terme artista juntament amb el terme autor/creador pel que fa a la jubilació.

Un cop valorats aquests aspectes proposats per l’AADPC, ressalto en positiu en matèria de fiscalitat (rendiments de treball) el que s’ha aprovat treballar i donar-hi continuïtat.

A / Admetre la deducció de despeses de formació que generi el treballador per compte aliè (import màxim que es proposa desgravar en l’IRPF: 500 €); de despeses per la compra d’instruments i eines de treball per part del treballador per compte aliè (la xifra màxima anual que podrà deduir-se la xifren en 500 euros); de despeses d’honoraris i comissions que percebin els representants artístics, promotors i/o intermediaris i deducció per despeses en què incorrin els perceptors de rendiments de treball per les comissions pagades als seus agents o representants.

B / En matèria de retenció a compte de l’IRPF de rendiments d’import baix: disminució del tant per cent de retenció de l’IRPF i increment de l’import net que l’artista obté per la seva interpretació.

C / En matèria de treball autònom i lluita contra els “falsos autònoms”: es recomana un sistema de bonificacions per a flexibilitzar el RETA en situacions de discontinuïtat en les altes dels treballadors de la cultura. També són positives les propostes i les recomanacions en matèria de protecció laboral i de Seguretat Social. En matèria d’actualització i millora del RD 1435/1985 han tingut present la contractació de menors de 16 anys, i, tal com hem recalcat, entenen que no poden treballar per compte propi (autònoms); sempre ha de ser per compte aliè.

cal evitar abusos en la contractació parcial i concatenació de contractes de temporada

També cal evitar abusos en la contractació parcial i concatenació de contractes de temporada. En matèria de prestacions, retencions i cotitzacions, es recomana modificar les regles de còmput de cotització per obtenir la prestació de jubilació. També es dona importància a poder compatibilitzar l’activitat artística amb la jubilació. Tant de bo s’avancés en la direcció de disposar d’una normativa específica sota el nom d’Estatut de l’artista, que millorés la legislació actual.

Seguirem l’evolució d’aquestes propostes.

Compartir.

Sobre l’autor

Advocada responsable del Departament Jurídic Laboral de l’AADPC

Deixa una resposta