Nou règim fiscal per a inversions en arts escèniques i musicals.

La Cultura comprèn diversitat de manifestacions artístiques; algunes d’elles més ben ateses per part del legislador que d’altres. Cert és també que el funcionament i dinàmiques de cadascuna d’elles responen a com intervenen (per acció o inacció) tots els agents que hi treballen.

La Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost sobre societats (LIS) ha aprovat recentment una modificació legislativa que amplia i extensiona les deduccions per inversions que s’apliquen a produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals als espectacles en viu d’arts escèniques i musicals (art. 36.3 LIS).

La pretensió o motivació que ha originat aquesta incorporació ha estat, per una banda, pretendre igualar la deducció fiscal que s’aplica al sector audiovisual als espectacles teatrals i musicals, i per una altra, afavorir l’entrada o accés del sector privat en el finançament de la creació i explotació d’obres teatrals. Alhora, també, fomentar les activitats relacionades amb la producció i l’exhibició d’espectacles.

Aquest juliol de 2016 serà la primera vegada (primer exercici fiscal) en què tant productors i exhibidors com companyies teatrals podran aplicar-se aquesta deducció fiscal. Les despeses que es realitzin en la producció i exhibició d’espectacles en viu tindran una deducció del 20%. La base d’aquesta estarà constituïda pels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional que s’originin en les citades activitats. La deducció generada en cada període impositiu no podrà superar l’import de 500.000 euros per contribuent (persona jurídica). L’aplicació d’aquesta deducció es podrà efectuar durant els quinze exercicis següents posteriors al moment en què es generi aquesta despesa.

És important tenir en compte que serà necessari obtenir un certificat a l’efecte per part de l’INAEM i destinar al menys el 50% dels beneficis que s’obtinguin en el desenvolupament d’aquestes a la realització d’activitats que donin dret a l’aplicació de la deducció prevista en l’article 36 de la LIS. El període de temps que s’estableix per dur a terme aquesta obligació serà el comprès entre l’inici de l’exercici de l’activitat en què s’hagin obtingut aquests beneficis i els quatre anys següents al tancament de l’exercici referit.

El sector de l’audiovisual, en ares a deduir-se aquest 20% en l’impost de societats, va presentar forces consultes vinculants de sector adreçades a Hisenda, amb l’ànim de clarificar qüestions que la llei no deixava del tot clares. En aquests moments i desprès d’activar aquesta via, el sector es dedueix aquest tant per cent en les produccions cinematogràfiques i/o audiovisuals de manera pacífica i seguint les indicacions d’Hisenda.

Fóra necessari, per tant, que el sector teatral (AADPC, ADETCA, CIATRE) procedís en una direcció semblant. D’aquesta manera es facilitaria molt a les petites, mitjanes i grans productores teatrals a Catalunya poder acollir-se a aquesta deducció i/o desgravació fiscal.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta