Tot el que cal saber sobre els diferents grups de les empreses contractants.

Treballo en una producció teatral; com sé si l’empresa/productora contractant s’enquadra en el grup A o B?

Com és sabut, quan un actor o actriu presta serveis laborals per una producció teatral on la contractació dels actors i actrius s’ha portat a terme a Catalunya és d’aplicació el III Conveni de Treball del sector dels Actors i Actrius de Teatre de Catalunya (en endavant, Conveni de Teatre).

Així, l’esmentat conveni recull les disposicions normatives a complir en matèria de retribucions salarials mínimes, entre altres aspectes

Pel que respecta a les retribucions salarials mínimes, el Conveni de Teatre de Catalunya estableix dos paràmetres a tenir en compte a l’hora de calcular quina és la retribució mínima a abonar a un actor o actriu: segons el nivell econòmic de l’empresa que contracta (distingint entre Grup A i Grup B) i segons el tipus de treball a realitzar (temporada, bolos, etc.).

En aquest article desenvoluparem el primer paràmetre: retribucions salarials segons el nivell econòmic de l’empresa contractant. En relació a aquest aspecte, el Conveni de Teatre estableix els requisits a tenir en compte a l’hora d’enquadrar les empreses contractants en el Grup A o el Grup B, a fi d’equiparar les retribucions salarials mínimes que han de cobrar els actors i actrius amb la força econòmica de les empreses contractants.

Concretament, l’article 7.1.2 del Conveni de Teatre desenvolupa les concretes característiques que s’han de complir per a poder enquadrar una empresa contractant en el Grup A o B.


Supòsits en els quals una empresa contractant ha d’enquadrar-se en el Grup A:

• El teatre públic.

• Les empreses i sales associades a ADETCA i CIATRE, enquadrades expressament en el Grup A a l’Annex 1 i 2 del Conveni de Teatre.

• En relació a les empreses i sales no associades, es consideraran empreses pertanyents al grup A aquelles que es troben en una o més de les següents situacions:

1.Que les representacions es portin a terme regularment en locals qualificats com a “Locals A” a l’Annex 2 del Conveni de Teatre.

2. Que la contractació dels actors/actrius la realitzin companyies o empreses concertades amb alguna Administració Pública.

3. Que l’objecte de la contractació sigui prestar serveis en una producció puntual, amb subvenció igual o superior a 36.060,73 euros i per ser representada en algun dels que en l’Annex 2 es qualifiquen com a “Locals A”.

4. Que l’espectacle per al qual es contracta els actors/actrius tingui un cost de producció igual o superior a 90.151,82 euros.


Supòsits en els quals una empresa contractant ha d’enquadrar-se en el Grup B:

• Quan no es doni cap de les situacions anteriors, l’empresa contractant s’enquadrarà en el Grup B.

En aquest punt, és important remarcar que aquesta classificació és excloent, és a dir, en cas que una empresa contractant no es pugui enquadrar en el Grup A, s’enquadrarà sempre en el Grup B, havent de complir amb els mínims salarials que estableix el Conveni de Teatre per a les empreses fixades en aquest grup.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta