L’IVA a les subvencions

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Què ha canviat? Per què es demana l’IVA de les subvencions a algunes entitats i empreses?

Quan intentem trobar els canvis legislatius que han provocat que a diferents empreses i entitats se’ls hi reclami l’IVA de les subvencions, veiem que en realitat no ha canviat res. Existeixen, des de sempre, diferents tipus de subvencions. Algunes són irrellevants en termes d’IVA i en canvi d’altres sí que meriten aquest impost. Les subvencions vinculades al preu d’un bé o servei i les subvencions com a contraprestació per la realització d’un servei públic sempre han estat subjectes al pagament de l’IVA corresponent.  En canvi la resta de subvencions, que són la gran majoria i que financen dèficits d’explotació son irrellevants a efectes d’IVA.

Així, en el cas d’una entrada de cinema per majors de 65 anys, de la qual un ajuntament assumeix el 50% i paga al cinema en concepte de subvenció, aquesta subvenció  que el cinema rep està subjecte a IVA, de la mateixa manera que el 50% del preu de l’entrada que paga l’espectador. Però, la gran majoria de subvencions a empreses i entitats culturals estaven i estan adreçades a cobrir dèficits d’explotació i no estan lligades a preu ni suposen cap contractació de serveis i, per tant, no meriten IVA.

La gran majoria de subvencions a empreses i entitats culturals estaven i estan adreçades a cobrir dèficits d’explotació

Ara bé, a partir de dues sentències europees: Rayon d’or (2013) i Saudaçor-Açores (2014) el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (depenent d’Hisenda) fa una interpretació molt extensiva d’aquestes sentències, canviant la seva doctrina i entenent que moltes o totes les subvencions adreçades a cobrir aquest dèficit d’explotació o bé estan vinculades al preu o bé són la contraprestació d’un servei, per la qual cosa estan obligades a pagar IVA; aquí neix el problema.

A partir d’aquest moment (2015-2016) i basant-se en aquesta interpretació, comencen les inspeccions d’IVA de les subvencions a algunes entitats i empreses de diferents sectors: transports, investigació, televisions públiques i també, la cultura. Basant-se en un canvi de criteri interpretatiu, i no en un canvi legal, s’ha posat en perill greu un sector tant important com el cultural, on el foment públic de les accions culturals havia aplicat, amb doctrina pacífica, el criteri de no subjecció a l’IVA de les subvencions a la cultura.

Des d’un inici les empreses d’arts escèniques organitzades sectorialment, a través d’ADETCA i FAETEDA, hem cregut que la interpretació que estava realitzant l’Agència Tributària no era correcta. Calia resoldre aquesta discrepància en la interpretació i clarificar quines subvencions estaven lligades al preu o a la contraprestació d’un servei i quines no.

Un intens treball coordinat amb diferents institucions, partits polítics, administracions i assessors legals experts en la matèria, ens va portar a incloure en la Llei de Contractació Pública aprovada el 9 de novembre de 2017 un aclariment sobre aquesta qüestió. Es tractava d’un aclariment d’una normativa que no ha canviat ni una lletra  i no d’un canvi legislatiu, amb la qual cosa esperàvem que les diferents inspeccions en marxa quedessin paralitzades i es tanquessin.

Malauradament el resultat no ha estat aquest i hem vist com s’obrien nous expedients a diferents empreses en relació a l’IVA de les subvencions. La inspecció d’Hisenda no reconeix el caràcter retroactiu d’aquest aclariment, per tant cal que una altra llei reculli aquest caràcter retroactiu per poder tancar finalment aquesta qüestió com alternativa a llargs procediments judicials que ens donaran de ben segur la raó quan el mal ja serà irreparable. Potser en breu, la Ley de Contratos Menores pendent d’aprovació, pot tancar finalment aquesta discrepància.

En un futur immediat ens caldrien normes clares per tal que les empreses i les institucions públiques declarin aquest impost de forma segura i sense diferents interpretacions que variïn al llarg de la vigència d’una mateixa norma tan sensible com és la que regula la subjecció a un impost, sobretot si té efectes retroactius. Cal seguretat jurídica perquè les empreses i entitats declarin els seus impostos d’una forma correcta i coherent amb la llei.

(Junta Directiva d’ADETCA (Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya)

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta