Dones Visuals és l’associació promotora de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Va ser constituïda l’any 2017 per defensar, promoure i fer efectiva la presència de les dones al sector audiovisual.

Des d’aleshores, Dones Visuals treballa en la implantació i la consolidació d’un Pla d’acció format per diverses línies destinades a impulsar la presèn­cia de les dones, especialment en aquells espais on s’ha detectat una alarmant infrarepresentació: la direcció, el guió i la producció executiva. Els càrrecs ano­menats de difícil accés integren la direcció de fotografia, el muntatge, la direc­ció de so, la direcció d’efectes especials i la composició musical.

Entre els càrrecs considerats de lideratge, la producció executiva demana una atenció especial. Aquest és un rol de particular rellevància, no tan sols per­què tampoc ha assolit els nivells d’igualtat desitjables, sinó perquè és des de la producció on es decideixen tant aquells projectes que es volen impulsar pels seus continguts com també les persones que els duran a terme.

És per això que hem dissenyat l’Acció producció, una línia dedicada a acom­panyar productores novelles per tal que puguin crear, dissenyar i finançar els seus projectes de llargmetratge. A través de mentories professionals persona­litzades, les participants rebran el suport d’assessorament necessari per defi­nir un disseny de producció viable durant el procés de creació i de finançament dels seus projectes.

L’audiovisual no po­drà assolir la màxima qualitat fins que no s’hi incorporin de manera significativa i estable les mirades i les pràcti­ques de les dones.

Les persones encarregades de la producció executiva d’un projecte no tan sols fan possible i supervisen el pro­cés de producció, sinó que en nombroses ocasions en són l’origen —en tant que hi ha quelcom que volen explicar—, fet que influeix en el resultat final, on hi ha més aportacions creatives per part de les seves productores de les que l’espectador es podria arribar a imaginar.

Per tant, el lideratge dels projectes audiovisuals marca de manera definitò­ria el seu contingut, contribuint així a explicar d’una manera més àmplia i rica el món que tenim al davant i defugint la perspectiva androcèntrica que l’audio­visual acostuma a oferir-nos.

A banda, un dels convenciments de Dones Visuals és que l’audiovisual no po­drà assolir la màxima qualitat fins que no s’hi incorporin de manera significativa i estable les mirades i les pràcti­ques de les dones. La capacitat de configuració de l’imaginari col·lectiu que posseeixen les produc­cions audiovisuals és cada dia més potent i es fa, per tant, més necessari tenir-hi representades totes les realitats, punts de vista i sensibilitats.

En la mesura en què aconse­guim una producció audiovisual més igualitària aconseguirem també transmetre amb major ri­quesa i qualitat el nostre cosmos social.

 

També t’interessarà el reportatge Productores: l’ofici de convertir en realitat

Compartir.

Deixa una resposta