Qui en poden ser beneficiaris, com es calcula i com funciona FOGASA.

Quan es presten serveis laborals i l’ocupador –persona física o jurídica– no pot respondre al pagament de salaris o indemnitzacions per haver estat declarat judicialment insolvent o en concurs de creditors, l’Estat disposa d’un organisme per assumir (en part o totalment) aquests deutes: el Fons de Garantia Salarial (en endavant, FOGASA).

Què és el FOGASA?

Per tant, el FOGASA és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que té com a finalitat bàsica garantir el pagament dels crèdits salarials i de les indemnitzacions que les empreses o empresaris no han pogut satisfer perquè estan en situació legal d’insolvència o en concurs.

Qui en poden ser beneficiaris?

Els treballadors vinculats a l’ocupador per relació laboral, si bé n’estan exclosos els socis de cooperatives de treball associat i els treballadors al servei de la llar familiar.

Quins conceptes assumeix el FOGASA?

El FOGASA es fa càrrec de l’abonament dels salaris amb les pagues extraordinàries, inclosos els de tramitació, els pendents de pagament per declaració d’insolvència o per procediment concursal de l’empresa, i les indemnitzacions reconegudes per sentència, interlocutòria, acta de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d’acomiadament o alguns tipus d’extinció de contracte.

Com es calcula la quantitat que m’abonarà el FOGASA?

Pel que fa a les indemnitzacions:

  • L’import de la indemnització, a l’efecte de pagament per part del FOGASA en els casos d’acomiadament o extinció del contracte per voluntat del treballador/a mitjançant causa justa, es calcula sobre la base de 30 dies per any treballat.
  • La quantitat màxima a abonar és una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir el doble del salari mínim interprofessional diari (50,35 €, l’any 2016).
  • L’any 2016, la quantitat màxima que es pot percebre en concepte d’indemnització és de 18.377,75 €

Pel que fa als salaris:

  • La quantitat màxima que paga el FOGASA és la que resulta de multiplicar per dos el salari mínim interprofessional diari (50,35 €, l’any 2016), amb prorrata de pagues extraordinàries, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de 120 dies.
  • L’any 2016, la quantitat màxima que es pot percebre en concepte de salaris és de 6.042,00 €.

Termini per a presentar la sol·licitud de prestacions al FOGASA

És molt important tenir en compte que el termini per a sol·licitar el pagament al FOGASA és d’un any a comptar de la data de l’acta de conciliació, sentència, resolució de l’autoritat laboral o resolució judicial complementària. Aquest termini s’interromprà per l’exercici de les accions executives o de reconeixement dels crèdits en el procediment concursal, així com per les altres formes admeses en dret.

Per últim, aprofitem per a recordar als nostres associats i associades que l’Assessoria Jurídica i Laboral de l’AADPC us ofereix el servei de presentació de la sol·licitud de prestacions al FOGASA sense cap cost addicional.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta