A tots els artistes que presten serveis en espectacles públics els és aplicable l’Estatut dels treballadors i el Reial decret núm. 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.

D’acord amb la normativa esmentada, tot artista que porti a terme una activitat artística pública per compte d’una productora o ocupadora i dintre del seu àmbit i direcció, a canvi d’una retribució, ha d’estar contractat laboralment.

Pel que fa a les activitats teatrals, és aplicable el III Conveni col·lectiu de treball per al sector d’actors i actrius de teatre de Catalunya.

En l’article 13 de l’articulat del Conveni esmentat, es reconeix la figura del representant de la part social, actualment Jaume Costa, que proporciona informació sobre tot allò relacionat amb l’àmbit funcional del Conveni i sobre l’activitat de l’AADPC als actors i actrius contractats per la part empresarial.

Pel que fa a la producció audiovisual a Catalunya, són vigents dues fonts del dret laboral segons l’àmbit funcional en el qual els actors i actrius prestin serveis laborals:

Per als actors i actrius que presten serveis en produccions audiovisuals fetes en qualsevol suport tècnic formal produïdes per TVC és aplicable el VIII Pacte extraestatutari d’actors i actrius de Televisió de Catalunya, SA signat entre TVC i l’AADPC. També, com fixa l’article 20è del Pacte, les productores externes contractades per TVC hauran d’aplicar el Pacte esmentat, i és obligació de la direcció de TVC vetllar perquè es compleixin les disposicions contingudes en aquest.

Altrament, tots els actors i actrius que presten serveis per a TVC poden adreçar-se al representant sindical designat per l’AADPC, Jaume Costa, per consultar tot allò que considerin necessari respecte a la normativa laboral aplicable.

Per a la resta de produccions audiovisuals que es porten a terme a Catalunya, és aplicable el III Conveni col·lectiu estatal regulador de les relacions laborals entre els productors d’obres audiovisuals i els actors que hi presten serveis. És important recordar que una de les principals novetats d’aquest Conveni és la inclusió de la publicitat en el seu àmbit funcional.

En l’àmbit del doblatge, tot i que el II Conveni col·lectiu dels professionals del doblatge (branca artística) no és vigent, els actors i actrius que presten serveis en aquest sector i l’AADPC vetllen perquè se segueixin aplicant les disposicions contingudes en l’articulat esmentat.

Per resoldre qualsevol qüestió o dubte relatiu a l’aplicació de la normativa laboral en el sector de les arts escèniques i en viu us podeu adreçar al Departament Jurídic i Laboral de l’AADPC.

Compartir.

Sobre l’autor

Deixa una resposta